کدبازان

سال نو مبارکخداوندا تقدیر دوستان را در سال آینده
به گونه ای قرار بده که در پایان سال
از گذشته خود افسوس نخورند . . .

Powered by: codebazan.ir