select©
متن ورودی
تنظیمات مقدار بالازدن
مقدار وسط
مقدار پایین زدن
کم به سمت بیرون
متوسط به سمت بیرون
زیاد به سمت بیرون
متن خروجی