اضافه کردن دکمه جدید به مطالب تازه ارسال شده

اضافه کردن دکمه جدید به مطالب تازه ارسال شده اضافه کردن دکمه جدید به مطالب تازه ارسال شده با اضافه کردن این کد به قالب سایت خود میتوانید به مطالب جدید سایت خود برچسب جدید و یا هر عنوانی که دلتون میخواد اضافه کنید. برای تغییر اندازه مطلب جدید شما …