کد ایجاد کادر دور عکس

کد ایجاد کادر دور عکس کد ایجاد کادر دور عکس این کد یکی از ساده ترین کدهایی است که میتوان دور عکس کادر اضافه نمود. این کد چند خطی را میتوانید در نوشته های خود صفحات جداگانه و … استفاده کنید. توجه نمایید در کد شما میتوانید ضخامت کادر را …