کد ایجاد پاورقی (foot notes)در سایت

کد ایجاد پاورقی (foot notes)در سایت کد ایجاد پاورقی (foot notes)در سایت با این کد شما میتوانید یک پاورقی یا همان foot note در سایت خود ایجاد کنید تا توضیحات تکمیلی یک جمله را در انتهای سایت و … برای کاربر به نمایش بگذارید تا با کلیک کاربر روی متن …