مسدود کردن یک ایپی از سایت و یا انتقال ایپی به ادرس مورد نظر

مسدود کردن یک ایپی از سایت و یا انتقال ایپی به ادرس مورد نظر مسدود کردن یک ایپی از سایت و یا انتقال ایپی به ادرس مورد نظر گاهی اوقات برای شما پیش میاد که بخواین ایپی یک فرد و یا ایپی یک کشور را از سایت خود مسدود کنید …