کد محاسبه زمان سپری شده تایمر انلاین

کد محاسبه زمان سپری شده تایمر انلاین کد محاسبه زمان سپری شده تایمر انلاین این کد در هد سایت و یا در صفحات جداگانه سایت قرارگرفتهبا کلیک بر روی شروع به تایمر , زمان کلیک بر دکمه را ذخیره کرده و  بعد از اتمام کار روی زمان سپری شده کلیک …