کد استفاده از کلید ترکیبی در سایت

کد استفاده از کلید ترکیبی در سایت کد استفاده از کلید ترکیبی در سایت این کد در قسمتهای دلخواه سایت قرار داده شده و متن مورد نظر را در کد ویرایش کرده و کاربر پس از وارد شدن به صفحه مورد نظر با کلیدهای کیبرد میتواند زوم نوشته را زیاد …