کد جابجایی متن با ماوس در سایت

کد جابجایی متن با ماوس در سایت کد جابجایی متن با ماوس در سایت با این کد کوتاه  میتوانید نوشته ها و یا متنهای تبلیغی , عکس و … خود را در سایت قرار دهید تا زمانی که متن مزاحم کار کاربر در سایت شما شد بتواند ان را با …