تیکه کد خارج کردن سایت از حالت amp با .htacess

تیکه کد خارج کردن سایت از حالت amp با .htacess تیکه کد خارج کردن سایت از حالت amp با .htacess  اگر دقت کرده باشید چند روز قبل حالت amp برای ایرانیان از دسترس حارج شد و هنوز دلیل واضح برای این کار پیدا نشد.عده ای بر این باورند که تست …