کد ایجاد دکمه برگشت ب صفحه قبل

کد ایجاد دکمه برگشت ب صفحه قبل کد ایجاد دکمه برگشت ب صفحه قبل با کد ذکر شده شما میتوانید در انتهای سایت خود و یا صفحات جدا گانه سایت خود یک دکمه به عنوان دکمه برای برگشت به صفحه قبل ایجاد کنید تا در صورت تمایل فرد با کلیک …