تغییر رنگ پاراگراف ها با هم

تغییر رنگ پاراگراف ها با هم کد (تغییر رنگ پاراگراف ها با هم) شما با این کد میتوانید در سایت بین پاراگراف اول و پاراگراف دوم تغییر رنگ ایجاد کنید این کد به این صورته که شما برای اینکه کاربران سایت بین خطوط اول و دوم اشتباه نکنن و بدونن …