ابزار لینک دادن به قسمتی از تصویر

ابزار لینک دادن به قسمتی از تصویر ابزار لینک دادن به قسمتی از تصویر با این ابزار شما میتوانید به قسمت دلخواه از تصویر خود لینک داده و تا با کلیک کاربر روی قسمتهای مشحض شده به ان لینک منتقل شود.مثل اینستاگرام که کاربران همدیگر را تگ میکنند  این ابزار …