کد نمایش اطلاعات لینک و متن در سایت

کد نمایش اطلاعات لینک و متن در سایت کد نمایش اطلاعات لینک و متن در سایت یکی از کدهای بسیار کاربردی در سایت میباشد که پس از رفتن نشانگر موس روی قسمت مشخص شده متن, اطلاعات ان متن نمایش داده خواهد شد. شما میتوانید با ویرایش قسمتهای مشخص شده یه …