کد ایجاد لینک باز کردن مطلب تصادفی

کد ایجاد لینک باز کردن مطلب تصادفی کد ایجاد لینک باز کردن مطلب تصادفی با این کد شما میتوانید به لینک خود در سایت مطلب تصادفی اضافه بکنید کارکرد کد به این صورته که با هر بار کلیک کردن روی لینک به یک ادرس جداگانه هدایت خواهد شد.این کد را …