کد فاصله انداختن بین پاراگراف

کد فاصله انداختن بین پاراگراف کد فاصله انداختن بین پاراگراف شما میتوانید با این استایل بین پاراگرافهای نوشته خود فاصله دلخواه را ایجاد کنید. توجه نمایید فاصله بین پاراگراف با مقدار<p> مشخص میشه پس ما در استایل خود مقدار را p در نظر میگیریم و استایل دهی به ان را …

تغییر رنگ پاراگراف ها با هم

تغییر رنگ پاراگراف ها با هم کد (تغییر رنگ پاراگراف ها با هم) شما با این کد میتوانید در سایت بین پاراگراف اول و پاراگراف دوم تغییر رنگ ایجاد کنید این کد به این صورته که شما برای اینکه کاربران سایت بین خطوط اول و دوم اشتباه نکنن و بدونن …