کد ایجاد پاپ اپ در سایت

کد ایجاد پاپ اپ در سایت کد ایجاد پاپ اپ در سایت نحوه کار این کد به این صورته که ادرس مورد نظر خودتونو در قسمت xxxxxx اضافه کرده و کد را در قالب سایت و یا صفحات جداگانه خود قرار دهید. بعد از کلیک کاربر صفحه پاپ اپ در …