کد کج شدن متن با رفتن ماوس روی ان

کد کج شدن متن با رفتن ماوس روی ان کد کج شدن متن با رفتن ماوس روی ان این کد با css طراحی شده که متن هایی که در تگ <p> قرار بگیرن بعد از رفتن ماوس روی ان به صورت کج در میایند و شما میتوانید مقدار کج شدت …