اموزش ساخت اینکدر و دیکدر

اموزش ساخت اینکدر و دیکدر اموزش ساخت اینکدر و دیکدر با قرار دادن این کد در صفحات جداگانه سایت خود یک ابزار اینکد و دیکد در سایت خود داشته باشید.شما میتوانید این کد را در قالب سایت خود ,صفحات جداگانه, و قسمتهای دلخواه سایت خود قرار داده و ابزار اینکد …