کد ایجاد فوتر زیبا در سایت

کد ایجاد فوتر زیبا در سایت کد ایجاد فوتر زیبا در سایت با قرار دادن کد زیر در قالب سایت شما میتوانید یک فوتر زیبا در انتهای سایت خود اضافه کنید .با ویرایش قسمتهای مشخص شده در کد میتوانید کد را شخصی سازی کرده و ان را در انتهایی ترین …