کد تعداد بازدید از صفحه پی اچ پی

کد تعداد بازدید از صفحه پی اچ پی کد تعداد بازدید از صفحه پی اچ پی با کد زیر شما میتوانید تعداد بازدید کاربر از اون صفحه رو به کاربر نشان دهید .این کد بسیار کم حجم را میتوانید رد صفحات سایت و قالب خود استفاده نمایید.