کد تغییر رنگ خودکار صفحه

کد تغییر رنگ خودکار صفحه کد تغییر رنگ خودکار صفحه با این کد شما میتوانید کاری کنید تا هر چند ثانیه یکبار پس زمینه سایت به رنگهای رندوم  یا دلخواه شما در اید. برای اینکار شما میتوانید چندیدن کد با الگویی که در کد موجوده به ان اضافه کنید تا …