کد نمایش ادامه مطلب با یک کلیک

کد نمایش ادامه مطلب با یک کلیک کد نمایش ادامه مطلب با یک کلیک با این کد شما میتوانید یک متن طولانی را در سایت خود به دو بخش تقسیم کرده که بخش کمتر ان در قسمت نمایشی و بخش دوم ان در قسمت ادامه مطلب  قرار داده که پس …