کد دکمه و سوال هنگام خروج از سایت

کد دکمه و سوال هنگام خروج از سایت کد دکمه و سوال هنگام خروج از سایت با این کد میتوانید در انتهای سایت خود یک دکمه ایجاد کنید با اسم خروج از سایت که بعد از کلیک کاربر روی ان از اون سوال میپرسه که ایا میخواهید خارج شوید؟اگه کاربر …