کد ایجاد چشمک زدن ستاره در بکگرند سایت

کد ایجاد چشمک زدن ستاره در بکگرند سایت کد ایجاد چشمک زدن ستاره در بکگرند سایت با این کد میتوانید در بک گرند سایت خود ستاره های چشمک زن را قرار دهید کار کرد کد به این صورته که هر بار در جاههای تصادفی بصورت باز شو باز شده و …