کد فاصله انداختن بین پاراگراف

کد فاصله انداختن بین پاراگراف کد فاصله انداختن بین پاراگراف شما میتوانید با این استایل بین پاراگرافهای نوشته خود فاصله دلخواه را ایجاد کنید. توجه نمایید فاصله بین پاراگراف با مقدار<p> مشخص میشه پس ما در استایل خود مقدار را p در نظر میگیریم و استایل دهی به ان را …