کد متحرک کردن عکس و متن بعد از لود سایت

کد متحرک کردن عکس و متن بعد از لود سایت کد متحرک کردن عکس و متن بعد از لود سایت با این کد شما میتوانید تصاویر و یا متنهای دلخواه خود را بعد از لود سایت به صورت متحرک در اورید.این کد با css ساخته شده بسیار سبک و کم …

کد لرزش صفحه سایت هنگام لود صفحه

کد لرزش صفحه سایت هنگام لود صفحه کد لرزش صفحه سایت هنگام لود صفحه این کد را در قبل از تگ </body>قالب خود قرار دهید تا هنگام ورود کاربر صفحه به لرزش در بیاد .برای بیشتر شدن لرزش کافیه که parent.moveBy(0,-i); parent.moveBy(-i,0); parent.moveBy(0,i); parent.moveBy(i,0); رو در کد کپی و در انتهای …