کد نمایش اطلاعات لینک در انتهای صفحه

کد نمایش اطلاعات لینک در انتهای صفحه کد نمایش اطلاعات لینک در انتهای صفحه با این کد شما میتوانید اطلاعات لینک مورد نظرتان و یا توضیحات متن مورد نظر خودتونو در کد جاساز کرده و بعد از رفتن ماوس کاربر روی ان اطلاعات و یا همون توضیحات کد در انتهای …

کد نمایش اطلاعات لینک و متن در سایت

کد نمایش اطلاعات لینک و متن در سایت کد نمایش اطلاعات لینک و متن در سایت یکی از کدهای بسیار کاربردی در سایت میباشد که پس از رفتن نشانگر موس روی قسمت مشخص شده متن, اطلاعات ان متن نمایش داده خواهد شد. شما میتوانید با ویرایش قسمتهای مشخص شده یه …