کد کادر دور متن به کمک css

کد کادر دور متن به کمک css کد کادر دور متن به کمک css  که کادر دور متن ساده و انعطاف پذیر را ایجاد میکند. این کد را میتوانید در صفحات جداگانه و نوشته های خود هم استفاده نمایید.قسمت اول کد باید در هد قالب سایت یا در فایل استایل …