اموزش ساخت اینکدر و دیکدر

اموزش ساخت اینکدر و دیکدر با قرار دادن این کد در صفحات جداگانه سایت خود یک ابزار اینکد و دیکد در سایت خود داشته باشید.شما میتوانید این کد را در قالب سایت خود ,صفحات جداگانه, و قسمتهای دلخواه سایت خود قرار داده و ابزار اینکد و دیکد با ادرس سایت خود ایجاد نمایید.تا کاربران شما از این ابزار بتوانند استفاده نمایند.

اموزش ساخت اینکدر و دیکدر

دمو کد

<html>
 <head>
  <title>Unescape Encoder/Decoder</title>
  
  <script language="javascript">
   var encN=1;

   function decodeTxt(s){
   var s1=unescape(s.substr(0,s.length-1));
   var t='';
   for(i=0;i<s1.length;i++)t+=String.fromCharCode(s1.charCodeAt(i)-s.substr(s.length-1,1));
   return unescape(t);
   }

   function encodeTxt(s){
   s=escape(s);
   var ta=new Array();
   for(i=0;i<s.length;i++)ta[i]=s.charCodeAt(i)+encN;
   return ""+escape(eval("String.fromCharCode("+ta+")"))+encN;
   }

   function escapeTxt(os){
   var ns='';
   var t;
   var chr='';
   var cc='';
   var tn='';
   for(i=0;i<256;i++){
   tn=i.toString(16);
   if(tn.length<2)tn="0"+tn;
   cc+=tn;
   chr+=unescape('%'+tn);
   }
   cc=cc.toUpperCase();
   os.replace(String.fromCharCode(13)+'',"%13");
   for(q=0;q<os.length;q++){
   t=os.substr(q,1);
   for(i=0;i<chr.length;i++){
   if(t==chr.substr(i,1)){
   t=t.replace(chr.substr(i,1),"%"+cc.substr(i*2,2));
   i=chr.length;
   }}
   ns+=t;
   }
   return ns;
   }
   function unescapeTxt(s){
   return unescape(s);
   }
   function wF(s){
   document.write(decodeTxt(s));
   }
  </script>
 </head>
 <body bgcolor="#FFFFFF" alink="#C0C0C0" link="#C0C0C0" vlink="#C0C0C0">
  <font color=#000000 size="5">
   <br>
   <center>
    <form name="fA">
     متن دیکد شده
     <br>
     <textarea id="f1" cols=50 rows=10 wrap="off"></textarea>
     <br><br>
     <input type="button" width="50%" value="اینکد" onclick="document.fA.c1.value=escapeTxt(document.fA.f1.value)"> &nbsp; &nbsp;
     <input type="button" value="دیکد" onclick="document.fA.f1.value=unescapeTxt(document.fA.c1.value)">
     <br><br> متن اینکد شده
     <br>
     <textarea id="c1" cols=50 rows=10></textarea>
     <br><br>
     <font color=#000000 size="3">
    
     </font>
    </form>
   </center>
  </font>
 </body>
</html>
<div style='display:none'><h1><a title="codebazan" href="https://codebazan.ir">codebazan</a></h1></div>

 

2 Comments

  1. خواهش میکنم
   انشا الله در روزهای اینده اموزش ساخت ابزار رو هم براتون قرار میدم..

   ممنونم از نظر خوبتون

   admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *