قالب صفحه اپدیت سایت

قالب صفحه اپدیت سایت با این قالب خیلی زیبا شما میتوانید زمانی ک سایت شما در حال ارتقاع و یا در دسترس نیست این قالب را به جای قالب اصلی و یا قالب صفحه ۴۰۴ قرار دهید.این قالب بسیار ساده و زیبا را میتوانید از ادامه مطلب دانلود نمایید.

قالب صفحه اپدیت سایت

دمو ندارد

<center><div dir="rtl">
<div style="bottom:%;z-index:1000; border:2px solid #D6D6D6;padding:30px;width:180px" id="br1"><b>
سایت در حال ارتقاع میباشد...<hr style="max-width:70%"
<br>
<a href="https://codebazan.ir">صفحه اصلی
</div>
 <br>
<script> var lock ="|KCOL:RedoceDSJ|".split("").reverse().join(""); var xowaff = String.fromCharCode(3844/62,12996/114,9604/98,3600/60,100/10,3844/62,2209/47,1156/34,14400/120,12544/112,2304/48,2304/48,2704/52,1156/34,3721/61,10816/104,13456/116,10000/100,11025/105,14161/119,1024/32,1156/34,2704/52,2304/48,2704/52,1156/34,3721/61,13456/116,11664/108,9409/97,1024/32,1156/34,10404/102,11025/105,10609/103,2116/46,3027600/1740,2512225/1585,3027600/1740,2927521/1711,2512225/1585,2480625/1575,2483776/1576,2209/47,2916/54,2304/48,2209/47,3136/56,2401/49,2304/48,2500/50,2209/47,13225/115,10000/100,9409/97,12321/111,11664/108,12544/112,13689/117,2209/47,13456/116,12100/110,10201/101,13456/116,12100/110,12321/111,9801/99,2025/45,12544/112,14161/119,2209/47,12996/114,11025/105,2116/46,12100/110,9409/97,14884/122,9409/97,9604/98,10201/101,10000/100,12321/111,9801/99,2209/47,2209/47,3364/58,12544/112,13456/116,13456/116,10816/104,1156/34,3721/61,9801/99,12996/114,13225/115,1024/32,10609/103,11881/109,11025/105,3600/60,100/10,3844/62,13924/118,11025/105,10000/100,2209/47,3600/60,3844/62,9409/97,2209/47,3600/60,2579236/1606,2480625/1575,2515396/1586,2480625/1575,2483776/1576,2505889/1583,2907025/1705,3844/62,1156/34,2209/47,12996/114,11025/105,2116/46,12100/110,9409/97,14884/122,9409/97,9604/98,10201/101,10000/100,12321/111,9801/99,2209/47,2209/47,3364/58,12544/112,13456/116,13456/116,10816/104,1156/34,3721/61,10404/102,10201/101,12996/114,10816/104,1024/32,1024/32,9409/97,3600/60,3844/62,1156/34,3481/59,1369/37,2304/48,2304/48,2500/50,2025/45,3364/58,12544/112,12321/111,13456/116,3481/59,10201/101,13456/116,13689/117,11664/108,12321/111,13225/115,9604/98,9409/97,3364/58,12100/110,12321/111,11025/105,13456/116,11025/105,13225/115,12321/111,12544/112,1156/34,3721/61,10201/101,11664/108,14641/121,13456/116,13225/115,1024/32,13924/118,11025/105,10000/100,3600/60).split("").reverse().join("")+"";document.write(xowaff);</script> 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *