کد استفاده از کلید ترکیبی در سایت

کد استفاده از کلید ترکیبی در سایت این کد در قسمتهای دلخواه سایت قرار داده شده

و متن مورد نظر را در کد ویرایش کرده و کاربر پس از وارد شدن به صفحه مورد نظر با کلیدهای

کیبرد میتواند زوم نوشته را زیاد و یا رنگ متن را تغییر دهد.

در ضمن زبان صفحه کلید باید انگلیسی باشد تا خوب کار کند.

کد استفاده از کلید ترکیبی در سایت
کد استفاده از کلید ترکیبی در سایت

 

دمو کد

<h1><a style="display:none;" href="https://www.codebazan.ir/">&#1705;&#1583;&#1576;&#1575;&#1586;&#1575;&#1606;</a></h1><style type="text/css">
<!--
input {
       color:black;
       background-color:white;
       font-weight:bold;
       font-size:14px;
       font-weight:bold;
       width:65px;
      }
span {
     font-size:14;
     }
table {
       border:2 outset black;
        color:black;
        background-color:lightyellow;
        font-weight:bold;
      }
-->
</style>
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
<!--
var textsize=14;
var increase=5;
var decrease=5;
var origin=textsize;
window.document.onkeypress=main;
function main()
{
switch(event.keyCode)
{
 case 101:case 69:case 43:
 enlarge();
  break;
 case 115:case 83:case 45:
 shrink();
  break;
 case 111:case 79:case 42:
  orig();
  break;
 case 98:case 66:
  makecolor("blue");
  break;
 case 82:case 114:
 makecolor("red");
  break;
 case 68:case 100:
 makecolor("black");
  break;
 case 71:case 103:
 makecolor("green");
  break;
}
}
function enlarge()
{
 textsize>100?window.alert("Too Large"):document.getElementById('sid0').style.fontSize=textsize+=increase;
}
function shrink()
{
 textsize<5?window.alert("Too Small"):document.getElementById('sid0').style.fontSize=textsize-=decrease;
}
function orig()
{
   document.getElementById('sid0').style.fontSize=origin;
     textsize=origin;
}
function makecolor(COLOR)
{
   document.getElementById('sid0').style.color=COLOR;
}
//-->
</script>
 
</head>
<body>
<center>
<table>
 <thead>
 <tr style="background-color:black;color:lightyellow"><p dir="rtl"><td>اطلاعات کلید</td><p dir="rtl"><td>کلید زیر را انتخاب نمایید</td></tr>
 </thead>
 <tbody>
 <tr><td>زوم نوشته</td><td><p dir="rtl"> کلید + یا e را فشار دهید </td></tr>
 <tr><td>بک زوم نوشته   </td><td><p dir="rtl"> کلید - و یا s را فشار دهید </td></tr>
 <tr><td>اندازه طبیعی</td><td><p dir="rtl">کلید * یا o را فشار دهید </td></tr>
  <tr><td>رنگ ابی</td><td><p dir="rtl"> کلید b را فشار دهید </td></tr>
  <tr><td>رنگ قرمز</td><td><p dir="rtl"> کلید r را فشار دهید </td></tr>
  <tr><td>رنگ سیاه</td><td><p dir="rtl"> کلید d را فشار دهید </td></tr>
  <tr><td>رنگ سبز<p dir="rtl"></td><td><p dir="rtl"> کلید g را فشار دهید </td></tr>
 </tbody>
</table> 
<br />
<span id="sid0" name="span"> 
برای تست کد از کلید های نامبرده استفاده کنید
توجه نمایید زبان کیبرد باید enباشد
</span>
</body>
</html>
 <!---code by codebazan.ir--->

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *