کد افکت متن متحرک موج دار

کد افکت متن متحرک موج دار این کد قابلیت متحرک کردن متن به صورت موج دار را دارد که شما میتوانید از این کد در قسمت هد سایت و یا بخش تبلیغات و یا هرجای دیگر از سایت و یا وبلاگ خود استفاده نمایید.برای تغییر استایل نیر میتوانید از ابتدای کد مقادیر را تغییر و یا رنگ ان را ویرایش و یک کد اختصاصی ایجاد کنید.

برای ویرایش از ایزار پیش نمایش کدبازان استفاده نمایید.

کد افکت متن متحرک موج دار

دمو کد

<!---کد را در هد سایت خود قرار دهید--->
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="rtl">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"><div style="position:absolute;top:-200%;"><a  href="https://codebazan.ir/">&#1705;&#1583; &#1575;&#1601;&#1705;&#1578; &#1605;&#1578;&#1606; &#1605;&#1578;&#1581;&#1585;&#1705; &#1605;&#1608;&#1580; &#1583;&#1575;&#1585;</a></div><center><div align="center" id="eighteenth3" style="color:red;background: none repeat scroll 0 0 #ff9900;
border:1.5px solid #3abec0;
border-radius: 10px; 
font-family: tahoma;
margin-left: 5px;
margin-right: 5px; 
margin-top: 10px;
padding: 5px;width:80%;"></div><script language="JavaScript" type="Text/JavaScript">
//***************************
//***********************
//*******************
//متن زیر را ویرایش کنید
//*******************
//***********************
//***************************
fifteenth="**CoDeBaZaN.iR**";sixteenth=1;var 

nineteenth=document.getElementById && document.all;seventeenth=new Array();seventeenth[0]=-1;seventeenth[1]=-3;seventeenth[2]=-6;seventeenth[3]=-10;seventeenth[4]=-8;seventeenth[5]=-3;seventeenth[6]=-2;eighteenth=0;twentieth=0;first2="";
function second2(){
if (nineteenth && !sixteenth){third2.innerHTML=fifteenth;return;}
if(fifteenth.length > 6){
for(fourth2=0; fourth2 != fifteenth.length;fourth2++){first2=first2+"<span style='position:relative;' id='n"+fourth2+"'>"+fifteenth.charAt(fourth2)+"</span>"};third2.innerHTML=first2;first2="";fifth2();}
else{alert("Too short message!");}}
function fifth2(){sixth2=(document.getElementById)? document.getElementById("n0") : document.all.n0;sixth2.style.left=-twentieth;
if(twentieth != 9){twentieth=twentieth+3;setTimeout("fifth2()",60);}
else{fifteenth3();}}
function fifteenth3(){sixth2.style.left=-twentieth;
if(twentieth != 0){twentieth=twentieth-3;setTimeout("fifteenth3()",60)}
else{seventeenth3();}}
function seventeenth3(){first2="";
for(fourth2=0;fourth2 != fifteenth.length;fourth2++){
if(fourth2+eighteenth > -1 && fourth2+eighteenth < 7){first2=first2+"<span style='position:relative;top:"+seventeenth[fourth2+eighteenth]+"'>"+fifteenth.charAt(fourth2)+"</span>";}
else{first2=first2+"<span>"+fifteenth.charAt(fourth2)+"</span>";}}third2.innerHTML=first2;first2="";
if(eighteenth != (-fifteenth.length)){eighteenth--;setTimeout("seventeenth3()",60);}
else{eighteenth=0;setTimeout("second2()",60);}}
</script>
 
<!---کد زیر را در جایی که قرار است متن نمایش داده شود قرار دهید--->
<script language="javascript" type="text/javascript">
if (document.all||document.getElementById){third2=(document.getElementById)? document.getElementById("eighteenth3") : document.all.eighteenth3;second2();}else document.write(fifteenth);
</script>
   

 

One comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *