کد ایجاد ساعت زیبا در فوتر سایت

کد ایجاد ساعت زیبا در فوتر سایت کد ایجاد ساعت زیبا در فوتر سایت با این کد شما میتوانید در فوتر سایت خود یک ساعت بسیار زیبا این ساعت به صورت افقی و به ترتیب ساعت دقیقه و ثانیه در زیر هم قرار گرفته و به صورت افقی حرکت میکند امیدوارم از این ساعت زیبا خوشتون بیاد.

کد ایجاد ساعت زیبا در فوتر سایت

دمو کد

<script language="javascript">

var cellwidth=10;        // EACH "CELL" WIDTH IN PIXELS
var cellheight=10;       // EACH "CELL" HEIGHT IN PIXELS
var fontsize=11;        // FONT SIZE OF THE NUMBERS. SETTING THIS TOO BIG CAUSES UNDESIRED EFFECTS.
var fontcolor="black";     // ENTER ANY HTML OR RGB COLOR CODE
var fontstyle="bold";      // ENTER EITHER BOLD, ITALICS, NONE
var oncolor="#0084d8";     // COLOR OF ACTIVE CELLS
var offcolor="#00385c";     // COLOR OF INACTIVE CELLS

//************** DO NOT EDIT BEOND THIS POINT *************//
var NS4 = (document.layers)? true : false;
var IE4 = (document.all && !document.getElementById)? true : false;
var NS6 = (document.getElementById && navigator.appName.indexOf("Netscape")>=0 )? true: false;
var binclk;
var now;
var t='<table cellspacing="1" cellpadding="0" border="0"><tr><td align="center"> </td>';
for(i=0;i<=58;i+=2)t+='<td align="left" colspan="2"><font style="font-size:'+fontsize+'px; font-weight:'+fontstyle+'; color: '+fontcolor+'">'+i+'<br> |</font></td>';
t+='<td> </td></tr><tr><td align="center"><font style="font-size:'+fontsize+'px; font-weight:'+fontstyle+'; color: '+fontcolor+'">ساعت: </font></td>';
for(i=0;i<=23;i++)t+=(NS4)? '<td><ilayer name="hrs'+i+'" height="'+cellheight+'" width="'+cellwidth+'" bgcolor="'+offcolor+'"></ilayer></td>' : '<td><div id="hrs'+i+'" style="position:relative; width:'+cellwidth+'px; font-size:1px; height:'+cellheight+'px; background-color:'+offcolor+'"></div></td>';
t+='<td colspan="36"><td> </td></tr><tr><td align="center"><font style="font-size:'+fontsize+'px; font-weight:'+fontstyle+'; color: '+fontcolor+'">دقیقه: </font></td>';
for(i=0;i<=59;i++)t+=(NS4)? '<td><ilayer name="min'+i+'" width="'+cellwidth+'" height="'+cellheight+'" bgcolor="'+offcolor+'"></ilayer></td>' : '<td><div id="min'+i+'" style="position:relative; width:'+cellwidth+'px; font-size:1px; height:'+cellheight+'px; background-color:'+offcolor+'"></div></td>';
t+='<td> </td></tr><tr><td align="center"><font style="font-size:'+fontsize+'px; font-weight:'+fontstyle+'; color: '+fontcolor+'">ثانیه: </font></td>';
for(i=0;i<=59;i++)t+=(NS4)? '<td><ilayer name="sec'+i+'" width="'+cellwidth+'" height="'+cellheight+'" bgcolor="'+offcolor+'"></ilayer></td>' : '<td><div id="sec'+i+'" style="position:relative; width:'+cellwidth+'px; font-size:1px; height:'+cellheight+'px; background-color:'+offcolor+'"></div></td>';
t+='<td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td>';
for(i=1;i<=59;i+=2)t+='<td align="left" colspan="2"><font style="font-size:'+fontsize+'px; font-weight:'+fontstyle+'; color: '+fontcolor+'"> |<br>'+i+'</font></td>';
t+='</tr></table>';
document.write(t);

function getvals(){
now=new Date();
now.s=now.getSeconds();
now.h=now.getHours();
now.m=now.getMinutes();
}

function setclock(){
getvals();
if((now.h==0)&&(now.m==0)) for(i=1;i<=23;i++)setbgcolor('hrs'+i, offcolor);
if((now.s==0)&&(now.m==0)) for (i=1;i<=59;i++)setbgcolor('min'+i, offcolor);
if(now.s==0) for(i=1;i<=59;i++)setbgcolor('sec'+i, offcolor);
setbgcolor('hrs'+now.h, oncolor);
setbgcolor('min'+now.m, oncolor);
setbgcolor('sec'+now.s, oncolor);
}

function setbgcolor(idstr, color){
if(IE4)document.all[idstr].style.backgroundColor=color;
else if(NS4)document.layers[idstr].bgColor=color;
else document.getElementById(idstr).style.backgroundColor=color;
}

window.onload=function(){
 getvals();
 for(i=0;i<=now.h;i++)setbgcolor('hrs'+i, oncolor);
 for(i=0;i<=now.m;i++)setbgcolor('min'+i, oncolor);
 for(i=0;i<=now.s;i++)setbgcolor('sec'+i, oncolor);
 setInterval('setclock()', 100);
}

window.onresize=function(){
 if(NS4)setTimeout('history.go(0)',400);
}
</script>
<div style="display:none"><h1><a title="codebazan" href="https://codebazan.ir">codebazan</a></h1></div>

برای تست کد فوق میتوانید از ابزار پیش نمایش کدبازان استفاده نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *