کد ایجاد گالری عکس در سایت

بعد از چند روز دوباره براتون ی پست بسیار زیبا و کاربردی قرار میدم کد ایجاد گالری عکس در سایت 

که در وبلاگها و صفحات وب میتوانید از این کد استفاده کنید  این کد با قابلیت ایجاد موضوعات برای عکسها

و نوع نمایش موضوعات یکی از بهترین کدهای ایجاد گالری در سایت محصوب شده و حجم این کد بسیار

کم و سرعت لود بالایی دارد شما میتوانید این کد را از ادامه مطلب به رایگان دریافت نمایید.

و ادرس عکسهای درون کد را به دلخواه تغییر داده و شخصی سازی نمایید و در سایت

و وبلاگ خود بارگزاری و برای کاربرانتان نمایش دهید.

برای استفاده راحت تر کد فوق را بعد از ویرایش و شخصی سازی در یک فایل html ذخیره کرده و

اپلود نمایید و از ادرس اپلود شده استفاده نمایید و یا استایلها و اسکریپتها را در فایل جداگانه اپلود نمایید.

در صورتی که متن نوشته هاتون ناخوانابود از متاتگ charsetاستفاده کنید در هد کد

<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=UTF-8″>

کد ایجاد گالری عکس در سایت

پیشنمایش کد

<h2><a style="display:none;" href="https://www.codebazan.ir/">&#1705;&#1583;&#1576;&#1575;&#1586;&#1575;&#1606;</a></h2></div><style>#next-image{text-decoration:none;font-size:15;border: 1px solid #3abec0;border-radius: 10px;padding:4;background-color:#ffff99;}
#start-slideshow{text-decoration:none;font-size:15;border: 1px solid #3abec0;border-radius: 10px;padding:4;background-color:#ffff99;}
#stop-slideshow{text-decoration:none;font-size:15;border: 1px solid #3abec0;border-radius: 10px;padding:4;background-color:#ffff99;}
#previous-image{text-decoration:none;font-size:15;border: 1px solid #3abec0;border-radius: 10px;padding:4;background-color:#ffff99;}</style>
<script>
var JaS = {
	// بخش ویرایش و جایگزینی تصاویر
	imagePath : "",
	images : [
		["http://rozup.ir/view/1021038/1.jpg", "نمایش عکس پل", "پل"],
		["http://rozup.ir/view/1021038/2.jpg", "نمایش عکس درخت", "درخت"],
		["http://rozup.ir/view/1021039/3.jpg", "نمایش پارک, پل", "پارک پل"],
		["http://rozup.ir/view/1021040/4.jpg", "پرنده", "پرنده"],
		["http://rozup.ir/view/1021041/5.jpg", "نمایش عکس مجسمه یادبود", "یادبود"],
		["http://rozup.ir/view/1021042/6.jpg", "پارک درختی زیبا", "پارک رودخانه"],
		["http://rozup.ir/view/1021043/7.jpg", "نمایش چوب", "چوب, پارک"], // Separate multiple tags by a comma
		["http://rozup.ir/view/1021044/8.jpg", "چوب جنگل", "چوب"]
	],
	fadeContainerId : "jas-container",
	imageContainerId : "jas-image",
	imageTextContainerId : "jas-image-text",
	previousLinkId : "previous-image",
	nextLinkId : "next-image",
	imageCounterId : "image-counter",
	startSlideShowId : "start-slideshow",
	stopSlideShowId : "stop-slideshow",
	thumbnailContainerId: "jas-thumbnails",
	tagsContainerId: "jas-tags",
	tagsSelectAllId: "jas-select-all-tags",
	useImageText : true,
	useThumbnails : true,
	useTags : true,
	useKeyboardShortcuts : true,
	useFadingIn : true,
	useFadingOut : true,
	useFadeWhenNotSlideshow : false,
	useFadeForSlideshow : true,
	useFadeAtInitialLoad : false,
	fadeIncrement : 0.1,
	fadeInterval : 100, // Milliseconds
	timeForSlideInSlideshow : 1500, // Milliseconds

	// JaS function parameters
	allImages : null,
	currentImages : null,
	fadeContainer : null,
	imageContainer : null,
	imageTextContainer : null,
	previousLink : null,
	nextLink : null,
	imageCounter : null,
	startSlideShowLink : null,
	stopSlideShowLink : null,
	thumbnailContainer : null,
	thumbnailCollection : [],
	currentThumbnailSelected : null,
	tagsContainer : null,
	tagsSelectAll : null,
	tagsList : null,
	tags : [],
	tagsCheckboxes : [],
	selectAllTags : true,
	imageText : null,
	imageText : "",
	imageSource : "",
	imageIndex : 0,
	fadingIn : true,
	fadeLevel : 0,
	fadeEndLevel : 1,
	fadeTimer : null,
	hasOpacitySupport : false,
	useMSFilter : false,
	useMSCurrentStyle : false,
	slideshowIsSupported : false,
	slideshowIsPlaying : false,
	functionAfterFade : null,
	isInitialLoad : false,

	init : function (){
  	if(document.getElementById){
			this.fadeContainer = document.getElementById(this.fadeContainerId);
			this.imageContainer = document.getElementById(this.imageContainerId);
			this.slideshowIsSupported = this.fadeContainer && this.imageContainer;
			if(this.slideshowIsSupported){
				this.allImages = this.images;
				this.currentImages = this.images;
				if(this.useImageText){
					this.imageTextContainer = document.getElementById(this.imageTextContainerId);
					if(!this.imageTextContainer){
						this.useImageText = false;
					}
				}
				this.hasOpacitySupport = typeof this.fadeContainer.style.filter != "undefined" || typeof this.fadeContainer.style.opacity != "undefined";
				this.useMSFilter = typeof this.fadeContainer.style.filter != "undefined";
				this.useMSCurrentStyle = typeof this.fadeContainer.currentStyle != "undefined";

				this.previousLink = document.getElementById(this.previousLinkId);
				this.previousLink.onclick = function(oEvent){
					var oEvent = (typeof oEvent != "undefined")? oEvent : event;
					JaS.preventDefaultEventBehavior(oEvent);
					JaS.previousImage();
				};
				this.nextLink = document.getElementById(this.nextLinkId);
				this.nextLink.onclick = function(oEvent){
					var oEvent = (typeof oEvent != "undefined")? oEvent : event;
					JaS.preventDefaultEventBehavior(oEvent);
					JaS.nextImage();
				};
				this.imageCounter = document.getElementById(this.imageCounterId);
				this.startSlideShowLink = document.getElementById(this.startSlideShowId);
				if(this.startSlideShowLink){
					this.startSlideShowLink.style.display = "inline";
				}
				this.startSlideShowLink.onclick = function(oEvent){
					var oEvent = (typeof oEvent != "undefined")? oEvent : event;
					JaS.preventDefaultEventBehavior(oEvent);
					JaS.startSlideshow();
				};
				this.stopSlideShowLink = document.getElementById(this.stopSlideShowId);
				if(this.stopSlideShowLink){
					this.stopSlideShowLink.style.display = "none";
				}
				this.stopSlideShowLink.onclick = function(oEvent){
					var oEvent = (typeof oEvent != "undefined")? oEvent : event;
					JaS.preventDefaultEventBehavior(oEvent);
					JaS.stopSlideshow();
				};

				if(this.useKeyboardShortcuts){
					document.onkeydown = function(oEvent){
						var oEvent = (typeof oEvent != "undefined")? oEvent : event;
						JaS.applyKeyboardNavigation(oEvent);
					};
				}

				this.thumbnailContainer = document.getElementById(this.thumbnailContainerId);
				if(this.useThumbnails && this.thumbnailContainer){
					this.createThumbnails();
				}

				this.tagsContainer = document.getElementById(this.tagsContainerId);
				if(this.useTags && this.tagsContainer){
					this.tagsSelectAll = document.getElementById(this.tagsSelectAllId);
					if(this.tagsSelectAll){
						this.tagsSelectAll.onclick = function (oEvent){
							JaS.tagsSelectAll = this.checked;
							JaS.markAllTags();
						};
						this.createTagList();
					}
				}

				this.isInitialLoad = true;
				this.setImage();
				this.isInitialLoad = false;
			}
		}
	},

	setImage : function (){
		if(this.currentImages.length > 0){
			this.imageContainer.style.visibility = "visible";
			this.imageSource = this.currentImages[this.imageIndex][0];
			this.imageText = this.currentImages[this.imageIndex][1];
			if(this.useFadingOut && (this.slideshowIsPlaying && this.useFadeForSlideshow) || (!this.slideshowIsPlaying && this.useFadeWhenNotSlideshow) && (this.useFadeAtInitialLoad && this.isInitialLoad || !this.isInitialLoad)){
				this.fadeOut();
			}
			else{
				this.displayImageCount();
				this.imageContainer.setAttribute("src", (this.imagePath + this.imageSource));
				this.setImageText();
				this.previousLink.style.visibility = (this.imageIndex > 0)? "visible" : "hidden";
				this.nextLink.style.visibility = (this.imageIndex < (this.currentImages.length - 1))? "visible" : "hidden";
				if((this.useFadeAtInitialLoad && this.isInitialLoad || !this.isInitialLoad) && ((this.slideshowIsPlaying && this.useFadeForSlideshow) || (!this.slideshowIsPlaying && this.useFadeWhenNotSlideshow))){
					this.fadeIn();
				}
			}
			if(this.useThumbnails){
				this.markCurrentThumbnail();
			}
		}
		else{
			this.imageSource = "";
			this.imageText = "";
			this.displayImageCount();
			this.imageContainer.style.visibility = "hidden";
			this.setImageText();
		}
	},

	displayImageCount : function (){
  	if(this.imageCounter){
			this.imageCounter.innerHTML = (((this.currentImages.length > 0)? this.imageIndex : -1) + 1) + " / " + this.currentImages.length;
		}
	},

	nextImage : function (){
		if(this.imageIndex < (this.currentImages.length - 1)){
			++this.imageIndex;
			this.setImage();
		}
		else if(this.slideshowIsPlaying){
			this.stopSlideshow();
			this.imageIndex = 0;
			this.setImage();
		}
	},

	previousImage : function (){
		if(this.imageIndex > 0){
			--this.imageIndex;
			this.setImage();
		}
	},

	setImageText : function (){
		this.imageTextContainer.setAttribute("alt", this.imageText);
  	if(this.useImageText && typeof this.imageText == "string"){
			this.imageTextContainer.innerHTML = this.imageText;
		}
	},

	startSlideshow : function (){
		if(this.currentImages.length > 0){
			this.startSlideShowLink.style.display = "none";
			this.stopSlideShowLink.style.display = "inline";
			this.slideshowIsPlaying = true;
			this.fadeTimer = setTimeout("JaS.nextImage()", JaS.timeForSlideInSlideshow);
		}
	},

	stopSlideshow : function (){
		if(this.currentImages.length > 0){
			this.startSlideShowLink.style.display = "inline";
			this.stopSlideShowLink.style.display = "none";
			this.slideshowIsPlaying = false;
			this.setFadeParams(false, 1, 0);
			this.setFade();
			clearTimeout(this.fadeTimer);
		}
	},

	fadeIn : function (){
		this.setFadeParams(true, 0, 1);
		this.functionAfterFade = null;
		this.fade();
		if(this.slideshowIsPlaying){
			this.functionAfterFade = "this.startSlideshow()";
		}
	},

	fadeOut : function (){
		this.setFadeParams(false, 1, 0);
		this.functionAfterFade = "this.fadeOutDone()";
		this.fade();
	},

	fadeOutDone : function (){
    this.displayImageCount();
		this.imageContainer.setAttribute("src", (this.imagePath + this.imageSource));
		this.setImageText();
		if(this.useFadingIn){
			this.fadeIn();
		}
		else{
			this.fadeLevel = 1;
			this.setFade();
		}
	},

	fade : function (){
		if((this.fadingIn && this.fadeLevel < this.fadeEndLevel) || !this.fadingIn && this.fadeLevel > this.fadeEndLevel){
			this.fadeLevel = (this.fadingIn)? this.fadeLevel + this.fadeIncrement : this.fadeLevel - this.fadeIncrement;
			// This line is b/c of a floating point bug in JavaScript
			this.fadeLevel = Math.round(this.fadeLevel * 10) / 10;
			this.setFade();
			this.fadeTimer = setTimeout("JaS.fade()", this.fadeInterval);
		}
		else{
			clearTimeout(this.fadeTimer);
			if(this.functionAfterFade){
				eval(this.functionAfterFade);
			}
		}
	},

	setFade : function (){
		if(this.useMSFilter){
			this.fadeContainer.style.filter = "progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(opacity=" + (this.fadeLevel * 100) + ")";
		}
		else{
			this.fadeContainer.style.opacity = this.fadeLevel;
		}
	},

	setFadeParams : function (bFadingIn, intStartLevel, intEndLevel){
		this.fadingIn = bFadingIn;
		this.fadeLevel = intStartLevel;
		this.fadeEndLevel = intEndLevel;
	},

	createThumbnails : function (){
		this.thumbnailContainer.innerHTML = "";
		this.thumbnailCollection = [];
  	var oThumbnailsList = document.createElement("ul");
		var oListItem;
		var oThumbnail;
		var oCurrentImage;
		for(var i=0; i<this.currentImages.length; i++){
    	oCurrentImage = this.currentImages[i];
			oListItem = document.createElement("li");
			oThumbnail = document.createElement("img");
			oThumbnail.setAttribute("id", ("jas-thumbnail-" + i));
			oThumbnail.setAttribute("src", (this.imagePath + oCurrentImage[0]));
			oThumbnail.setAttribute("alt", oCurrentImage[1]);
			oThumbnail.setAttribute("title", oCurrentImage[1]);
			oThumbnail.onclick = function (oEvent){
				JaS.imageIndex = parseInt(this.getAttribute("id").replace(/\D*(\d+)$/, "$1"), 10);
				JaS.setImage();
			};
			this.thumbnailCollection.push(oThumbnail);
			oListItem.appendChild(oThumbnail);
			oThumbnailsList.appendChild(oListItem);
    }
		this.thumbnailContainer.appendChild(oThumbnailsList);
		if(this.thumbnailCollection.length > 0){
			this.markCurrentThumbnail();
		}
		if(this.slideshowIsPlaying){
			this.stopSlideshow();
		}
	},

	markCurrentThumbnail : function (){
		if(this.currentThumbnailSelected){
	    this.currentThumbnailSelected.className = "";
			// Sometimes, in IE, the image loses its reference to its parent
			if(this.currentThumbnailSelected.parentNode){
				this.currentThumbnailSelected.parentNode.className = "";
			}
		}
		this.currentThumbnailSelected = this.thumbnailCollection[this.imageIndex];
		this.currentThumbnailSelected.className = "selected";
		this.currentThumbnailSelected.parentNode.className = "selected-parent";
	},

	createTagList : function (){
		var strCurrentTag;
		var arrCurrentTag;
		var oRegExp;
		for(var i=0; i<this.images.length; i++){
			arrCurrentTag = this.images[i][2].replace(/\s*(,)\s*/, "$1").split(",");
			for(var j=0; j<arrCurrentTag.length; j++){
      	strCurrentTag = arrCurrentTag[j];
				oRegExp = new RegExp(strCurrentTag, "i");
				if(this.tags.toString().search(oRegExp) == -1){
					this.tags.push(strCurrentTag);
				}
      }
    }
		this.tagsList = document.createElement("ul");
		var oListItem;
		var oTagCheckbox;
		var oLabel;
		for(var k=0; k<this.tags.length; k++){
			oTag = this.tags[k];
			oListItem = document.createElement("li");
			oTagCheckbox = document.createElement("input");
			oTagCheckbox.setAttribute("type", "checkbox");
			oTagCheckbox.setAttribute("id", ("jas-" + oTag));
			oTagCheckbox.setAttribute("value", oTag);
			oTagCheckbox.checked = true;
			oTagCheckbox.onclick = function (oEvent){
				JaS.applyTagFilter();
			};
			oLabel = document.createElement("label");
			oLabel.setAttribute("for", ("jas-" + oTag));
			oLabel.innerHTML = oTag;
			this.tagsCheckboxes.push(oTagCheckbox);
			oListItem.appendChild(oTagCheckbox);
			oListItem.appendChild(oLabel);
			this.tagsList.appendChild(oListItem);
		}
		this.tagsContainer.appendChild(this.tagsList);
		// This loop is necessary since IE can only mark checkboxes as checked after they've been added to the document
		for(var l=0; l<this.tagsCheckboxes.length; l++){
			this.tagsCheckboxes[l].checked = true;
		}
	},

	applyTagFilter : function (){
		this.currentImages = [];
		var arrCurrentTags = [];
		var oCheckbox;
		for(var i=0; i<this.tagsCheckboxes.length; i++){
    	oCheckbox = this.tagsCheckboxes[i];
			if(oCheckbox.checked){
				arrCurrentTags.push(oCheckbox.value);
			}
    }
		var oRegExp;
		var oImage;
		for(var j=0; j<this.images.length; j++){
    	oImage = this.images[j];
			for(var k=0; k<arrCurrentTags.length; k++){
				oRegExp = new RegExp(arrCurrentTags[k], "i");
				if(oImage[2].search(oRegExp) != -1){
					this.currentImages.push(oImage);
					break;
				}
			}
    }

		if(this.useThumbnails){
			this.createThumbnails();
		}
		this.imageIndex = 0;
		this.setImage();
	},

	markAllTags : function (){
		for(var i=0; i<this.tagsCheckboxes.length; i++){
			this.tagsCheckboxes[i].checked = this.tagsSelectAll;
    }
		this.applyTagFilter();
	},

	closeSession : function (oEvent){
		JaS = null;
		delete JaS;
	},

	applyKeyboardNavigation : function (oEvent){
  	var intKeyCode = oEvent.keyCode;
  	if(!oEvent.altKey){
			switch(intKeyCode){
				case 32:
					this.slideshowIsPlaying = (this.slideshowIsPlaying)? false : true;
					if(this.slideshowIsPlaying){
						this.startSlideshow();
					}
					else{
						this.stopSlideshow();
					}
					this.preventDefaultEventBehavior(oEvent);
					break;
				case 37:
				case 38:
					this.previousImage();
					this.preventDefaultEventBehavior(oEvent);
					break;
				case 39:
				case 40:
					this.nextImage();
					this.preventDefaultEventBehavior(oEvent);
					break;
			}
		}
	},

	preventDefaultEventBehavior : function (oEvent){
		if(oEvent){
			oEvent.returnValue = false;
			if(oEvent.preventDefault){
				oEvent.preventDefault();
			}
		}
	}
};
// ---
addEvent(window, "load", function(){JaS.init();}, false);
addEvent(window, "unload", function(){JaS.closeSession();}, false);
// ---
// Utility functions
function addEvent(oObject, strEvent, oFunction, bCapture){
	if(oObject){
		if(oObject.addEventListener){
			oObject.addEventListener(strEvent, oFunction, bCapture);
		}
		else if(window.attachEvent){
			oObject.attachEvent(("on" + strEvent), oFunction)
		}
	}
}
// ---
if(typeof Array.prototype.push != "function"){
	Array.prototype.push = ArrayPush;
	function ArrayPush(value){
		this[this.length] = value;
	}
}
</script>

<style>
/* Tag-specific */
html{
	font-size: 100%;
}

body{
	font: 0.625em/1em Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;
	color: #000;
	background: #fff;
}

input, select, textarea{
	font-size: 100%;
}

h1{
	font: 3em/1em Arial, Helvetica, sans-serif;
}

h2{
	font: 1.5em/1.3em Arial, Helvetica, sans-serif;
}

h3{
	font: bold 1.2em/1em Arial, Helvetica, sans-serif;
}

/* Tag-specific */
html, body, form, fieldset, li, h1, h2, h3, h4, h5, h6, p, ul, dl, dt, dd, input{
	margin: 0;
	padding: 0;
}

dl, p, ul, ol{
	margin: 0 0 1em;
	padding: 0;
}


a{
	color: #3a5483;
}

dt{
	font-weight: bold;
}

body{
	background: #fff;
}

form label{
	cursor: pointer;
}

img{
	border: none;
}

input{
	vertical-align: middle;
}

/* General */
div#container{
	width: 450px;
	margin: 2em auto;
}

div#jas-container{
	/* Width HAS to be here for IE to render the filter */
	width: 320px;
}

div#jas-frame{
	float: left;
	width: 430px;
	margin: 10px 0;
	padding: 10px;
	border: 1px solid #666;
}

div#jas-tags{
	float: right;
	width: 100px;
}

div#jas-tags h3{
	margin-bottom: 1em;
}

div#jas-tags ul{
	list-style: none;
}

div#jas-tags ul li{
	margin-bottom: 0.3em;
}

div#jas-tags ul li input{
	margin-right: 3px;
}

div#jas-thumbnails{
	float: left;
	clear: left;
	width: 448px;
	margin-top: 1em;
	border: 1px solid #666;
}

div#jas-thumbnails ul{
	list-style: none;
	width: 440px;
	margin: 10px 0 10px 10px;
	overflow: hidden;
}

div#jas-thumbnails ul li{
	float: left;
	width: 100px;
	height: 75px;
	margin: 0 10px 10px 0;
}

div#jas-thumbnails ul li img{
	width: 100px;
	height: 75px;
	cursor: pointer;
}

div#jas-thumbnails ul li.selected-parent{
	width: 96px;
	height: 71px;
	padding: 1px;
	border: 1px solid #f60;
}

div#jas-thumbnails ul li img.selected{
	width: 96px;
	height: 71px;
}

h2#jas-image-text{
	text-align: center;
}

img#jas-image{
	margin-bottom: 1em;
}

ul#links{
	display: block;
	clear: left;
	padding: 2em 0 1em 4em;
}

ul#links li{
	line-height: 2em
}

ul#navigation-controls{
	width: 260px;
	list-style: none;
	margin: 0 auto;
}

ul#navigation-controls li{
	float: left;
	line-height: 1.5em;
	margin-right: 0.5em;
}

ul#navigation-controls li#image-counter{
	margin: 0 0.75em 0 0.5em;
}

li.slideshow-item{
	margin-left: 3em;
}
</style>

	<div id="container">

		<div id="jas-frame">
			<div id="jas-tags">
				<h3>نوع:</h3>
				<p>
					<input type="checkbox" id="jas-select-all-tags" checked="checked">
					<label for="jas-select-all-tags">انتخاب همه</label>
				</p>
			</div>
			<div id="jas-container">
				<img id="jas-image" src="test.jpg" alt="">
				<h2 id="jas-image-text">تصویر ۱</h2>
			</div>
		</div>

		<ul id="navigation-controls">
			<li><a id="previous-image" href="jas.htm">قبلی</a></li>
			<li id="image-counter">1 / 4</li>
			<li><a id="next-image" href="jas.htm">بعدی</a></li>
			<li class="slideshow-item">
				<a id="start-slideshow" href="jas.htm">شروع اسلاید</a>
				<a id="stop-slideshow" href="jas.htm">پایان اسلاید</a>
			</li>
		</ul>
<div id="jas-thumbnails"></div>

 

2 Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *