کد بارش برف در سایت

کد بارش برف در سایت یکی از کدهای زیبا ساز سایت میباشد که با جاوا اسکریپت ساخته شده  قابلیت شخصی سازی هم نیز دارد.کد را در هد سایت خود  قرار دهید.

قبل از هرگونه تغییر قالب از کدهای قالب خود پشتیبان تهیه کنید.

شما میتوانید اندازه دانه های برف ,رنگ دانه ها سرعت بارش و … را تغییر دهید.

تنظیمات:

var snowmax= بیشترین تعداد دانه های برف در سایت

var snowletter= بهتره از * استفاده بشه از کاراکتر های فارسی و انگلیسی هم میتوانید استفاده کنید.

var sinkspeed= سرعت بارش برف در سایت

var snowmaxsize= تغییر اندازه برف یا برف بزرگترین اندازه برف

var snowminsize=تغییر اندازه متن یا برف کوچکترین اندازه برف

کد بارش برف در سایت

 

پیشنمایش کد

<div style='display:none'><h2><a title="codebazan" href="https://codebazan.ir">codebazan</a></h2></div><script>
// Set the number of snowflakes (more than 30 - 40 not recommended)
var snowmax=35

// Set the colors for the snow. Add as many colors as you like
var snowcolor=new Array("#aaaacc","#ddddFF","#ccccDD")

// Set the fonts, that create the snowflakes. Add as many fonts as you like
var snowtype=new Array("Arial Black","Arial Narrow","Times","Comic Sans MS")

// Set the letter that creates your snowflake (recommended:*)
var snowletter="*"

// Set the speed of sinking (recommended values range from 0.3 to 2)
var sinkspeed=0.6

// Set the maximal-size of your snowflaxes
var snowmaxsize=22

// Set the minimal-size of your snowflaxes
var snowminsize=8

// Set the snowing-zone
// Set 1 for all-over-snowing, set 2 for left-side-snowing 
// Set 3 for center-snowing, set 4 for right-side-snowing
var snowingzone=3

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CONFIGURATION ENDS HERE
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////


// Do not edit below this line
var snow=new Array()
var marginbottom
var marginright
var timer
var i_snow=0
var x_mv=new Array();
var crds=new Array();
var lftrght=new Array();
var browserinfos=navigator.userAgent 
var ie5=document.all&&document.getElementById&&!browserinfos.match(/Opera/)
var ns6=document.getElementById&&!document.all
var opera=browserinfos.match(/Opera/) 
var browserok=ie5||ns6||opera

function randommaker(range) {		
	rand=Math.floor(range*Math.random())
  return rand
}

function initsnow() {
	if (ie5 || opera) {
		marginbottom = document.body.clientHeight
		marginright = document.body.clientWidth
	}
	else if (ns6) {
		marginbottom = window.innerHeight
		marginright = window.innerWidth
	}
	var snowsizerange=snowmaxsize-snowminsize
	for (i=0;i<=snowmax;i++) {
		crds[i] = 0;           
  	lftrght[i] = Math.random()*15;     
  	x_mv[i] = 0.03 + Math.random()/10;
		snow[i]=document.getElementById("s"+i)
		snow[i].style.fontFamily=snowtype[randommaker(snowtype.length)]
		snow[i].size=randommaker(snowsizerange)+snowminsize
		snow[i].style.fontSize=snow[i].size
		snow[i].style.color=snowcolor[randommaker(snowcolor.length)]
		snow[i].sink=sinkspeed*snow[i].size/5
		if (snowingzone==1) {snow[i].posx=randommaker(marginright-snow[i].size)}
		if (snowingzone==2) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)}
		if (snowingzone==3) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)+marginright/4}
		if (snowingzone==4) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)+marginright/2}
		snow[i].posy=randommaker(2*marginbottom-marginbottom-2*snow[i].size)
		snow[i].style.left=snow[i].posx
		snow[i].style.top=snow[i].posy
	}
	movesnow()
}

function movesnow() {
	for (i=0;i<=snowmax;i++) {
		crds[i] += x_mv[i];
		snow[i].posy+=snow[i].sink
		snow[i].style.left=snow[i].posx+lftrght[i]*Math.sin(crds[i]);
		snow[i].style.top=snow[i].posy
		
		if (snow[i].posy>=marginbottom-2*snow[i].size || parseInt(snow[i].style.left)>(marginright-3*lftrght[i])){
			if (snowingzone==1) {snow[i].posx=randommaker(marginright-snow[i].size)}
			if (snowingzone==2) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)}
			if (snowingzone==3) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)+marginright/4}
			if (snowingzone==4) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)+marginright/2}
			snow[i].posy=0
		}
	}
	var timer=setTimeout("movesnow()",50)
}

for (i=0;i<=snowmax;i++) {
	document.write("<span id='s"+i+"' style='position:absolute;top:-"+snowmaxsize+"'>"+snowletter+"</span>")
}
if (browserok) {
	window.onload=initsnow
}
</script>

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *