کد حرکت دادن عکس به چپ و راست

کد حرکت دادن عکس به چپ و راست این کد به شما این امکان را میدهد تا عکس مورد نظر خود را در هر قسمت از وبلاگ و یا سایت  به  حرکت در بیاورید.

این کد دو قسمتی قسما اول را در هد سایت خود و قسمت دوم را در جای دلخواه سایت خود قرار دهید.

ادرس عکس و ابعاد ان در قسمت دوم کد قابل تقییر میباشد.

کد به حرکت دادن عکس به چپ و راست

پیشنمایش کد

<HTML>
<HEAD>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--
step = 0;
obj = new Image();
function anim(xp,xk,codebazan) //smer = direction
{
 obj.style.left = x;
 x += step*codebazan;
 if (x>=(xk+xp)/2) {
  if (codebazan == 1) step--;
    else step++;
  }
 else {
  if (codebazan == 1) step++;
    else step--;
  }
 
 if (x >= xk) {
    x = xk;
    codebazan = -1;
   }
 
 if (x <= xp) {
    x = xp;
    codebazan = 1;
   }
// if (codebazan > 2) codebazan = 3;
 setTimeout('anim('+xp+','+xk+','+codebazan+')', 50);
}
 
 
function moveLR(objID,movingarea_width,c)
{
 
 if (navigator.appName=="Netscape") window_width = window.innerWidth;
   else window_width = document.body.offsetWidth;
 
 obj = document.images[objID];  
 image_width = obj.width;
  
 x1 = obj.style.left;
 x = Number(x1.substring(0,x1.length-2));  // 30px -> 30
 
 if (c == 0) {
 
    if (movingarea_width == 0) {
      right_margin = window_width - image_width;
      anim(x,right_margin,1);
      }      
     else {
      right_margin = x + movingarea_width - image_width; 
      if (movingarea_width < x + image_width) window.alert("No space for moving!");
        else anim(x,right_margin,1);
    }
  }
  else {
    if (movingarea_width == 0) right_margin = window_width - image_width;
     else {
       x = Math.round((window_width-movingarea_width)/2);
       right_margin = Math.round((window_width+movingarea_width)/2)-image_width;
     }
    anim(x,right_margin,1);
  }    
}

//-->
</SCRIPT>
</HEAD>

<BODY>
<img src="https://codebazan.ir/test1.jpg" width=372 height=200 name="picture" style='position: absolute; top: 100px; left: 30px;' BORDER=0>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--
 setTimeout("moveLR('picture',420,1)",10);
//-->
</SCRIPT> 
</BODY>
</HTML>

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *