کد تعویض خودکار لینک در سایت

 کد تعویض خودکار لینک در سایت  شما لینکهای درون کد به لینک دلخواه خود تغییر داده و اطلاعات ان را ویرایش کنید.

بعد از ویرایش اطلاعات کدشو در صفحات جداگانه سایت و یا قالب وبلاگ قرار دهید.

این اسکریپت لینک های قرار داده شده در کد را بعد از گذشت زمان مشخص شده تعویض میکنه

شما میتوانید از این کد برای ساخت لینک باکس یا همون لینک دونی استفاده کنید.

خلاقیت شما در استفاده از کد خیلی در استفاده از کد تاثیر داره هرچی خلاق تر باشید کد زیباتر و نحوه استفاده اون بهتر میشه.

در خط اول استایلی برای تغییر اندازه فونت قرار دادم اندازه دلخواه را انتخاب کنید.font-size:30

لاین ۱۶ تا ۲۷ برای تغییر اطلاعات شما میباشد.

 

کد تعویض خودکار لینک در سایت

 

پیشنمایش کد

<style>a{text-decoration:none;font-size:30;}</style>
<h2><a style="display:none;" href="https://www.codebazan.ir/">&#1705;&#1583;&#1576;&#1575;&#1586;&#1575;&#1606;</a></h2><script language="javascript" type="text/javascript">

var links = new Array(4); /* FOR URL'S, INCREASE SIZE AS NECESSARY */

var texts = new Array(4); /* YOU MUST ALSO INCREASE THIS ARRAY */

var cnt = 1; /* THE COUNTER */

var url = "https://www.codebazan.ir"; /* INITIAL URL */

var text = "JavaScript Source"; /* INITIAL TEXT */
window.defaultStatus = text; /* SHOW CURRENT TEXT IN THE STATUS BAR */
/* ADD YOUR NECESSARY URL'S */

links[0] = "http://www.codebazan,ir";

links[1] = "http://www.tabar30.ir";

links[2] = "https://www.codebazan.ir";
/* ADD NECESSARY TEXTS TO DISPLAY */

texts[0] = "لینک۱";

texts[1] = "لینک۲";

texts[2] = "لینک۳";
var win = (navigator.userAgent.indexOf('Win') != -1); /* DETECT WINDOWS PLATFORM */

var ie = navigator.appName == "Microsoft Internet Explorer"; /* DETECT MSIE */

var ie_ver = navigator.appVersion.charAt(0) >= '4'; /* DETECT MSIE VERSION */

var ns = navigator.appName == "Netscape"; /* DETECT NETSCAPE */

var ns_ver = navigator.appVersion.charAt(0) >= '5'; /* DETECT NETSCAPE VERSION */

var op = (navigator.userAgent.indexOf('Opera') != -1); /* DETECT OPERA */
/* THIS FUNCTION INCREASE THE COUNTER AND ROTATES
YOUR TEXTS/LINKS ON MSIE >= 5.
***************************************************/
function rotate_in_IE()
{
 if(cnt > 2)
  cnt = 0;
 url = links[cnt]; /* SETS A NEW URL TO THE TEXT */
 text = texts[cnt]; /* DISPLAY A NEW TEXT FOR THE URL */
 window.defaultStatus = text; /* SHOW CURRENT TEXT IN THE STATUS BAR */
 document.all.lnk.innerHTML = text; /* SHOW CURRENT TEXT ON THE DOCUMENT BODY */
 cnt++; /* INCREASE THE COUNTER FOR THE NEXT TEXT/URL */
}
/* THIS FUNCTION INCREASE THE COUNTER AND ROTATES

YOUR TEXTS/LINKS ON NETSCAPE >= 6.
***************************************************/
function rotate_in_Netscape()
{
 if(cnt > 2)
  cnt = 0;
 url = links[cnt]; /* SETS A NEW URL TO THE TEXT */
 text = texts[cnt]; /* DISPLAY A NEW TEXT FOR THE URL */
 window.defaultStatus = text; /* SHOW CURRENT TEXT IN THE STATUS BAR */
 document.getElementById("lnks").innerHTML = '<a href="javascript:location.href=url;" class="ln" title=" -- Visit us! -- ">' + text + "</a>"; /* SHOW CURRENT TEXT ON THE DOCUMENT BODY */
 cnt++; /* INCREASE THE COUNTER FOR THE NEXT TEXT/URL */
}
if(ie && !op) /* IF IT IS INTERNET EXPLORER */
{
 if(!ie_ver) /* IF THE VERSION IS LOWER THAN 5 */
 {
  /* DO NOTHING! */
 }
 else
 {
  /* CALLS THE rotate_in_IE() FUNCTION IN EVERY 5 SECONDS, CHANGE
  THE TIMER AS NECESSARY (minutes * 60000) OR (seconds * 1000)
  ***************************************************************/
  var timer = window.setInterval("rotate_in_IE()", 5000);
 }
}
else if(ns && !op) /* IF IT IS NETSCAPE */
{
 if(!ns_ver) /* IF THE VERSION IS LOWER THAN 6 */
 {
  /* DO NOTHING! */
 }
 else
 {
  /* CALLS THE rotate_in_Netscape() FUNCTION IN EVERY 5 SECONDS, CHANGE
  THE TIMER AS NECESSARY (minutes * 60000) OR (seconds * 1000)
  ***************************************************************/
  var timer = window.setInterval("rotate_in_Netscape()", 5000);
 }
}
//--></script>
</HEAD>
<BODY>
<center>
<a href="javascript:location.href=url;" class="ln" title=" -- Visit us! -- ">
<script language="javascript" type="text/javascript">
<!--
if(ie && !op) /* IF IT IS INTERNET EXPLORER */
{
 if(!ie_ver) /* IF THE VERSION IS LOWER THAN 5 */
 {
  /* DO NOTHING! */
 }
 else
 {
  document.write("<div id=lnk class=box>JavaScript Source</div>");
 }
}
else if(ns && !op) /* IF IT IS NETSCAPE */
{
 if(!ns_ver) /* IF THE VERSION IS LOWER THAN 6 */
 {
  /* DO NOTHING! */
 }
 else
 {
  document.write("<layer id=lnks class=box>کدبازان</layer>");
 }
}
else if(op) /* IF IT IS OPERA */
{
 /* IT WON'T ROTATE */
 window.defaultStatus = text; /* SHOW CURRENT TEXT IN THE STATUS BAR */
 document.write('<a href="' + url + '" class="ln" title="' + text + '">' + text + "</a>");
}

else /* FOR ALL OTHER BROWSERS */
{
 /* IT WON'T ROTATE */

 window.defaultStatus = text; /* SHOW CURRENT TEXT IN THE STATUS BAR */

 document.write('<a href="' + url + '" class="ln" title="' + text + '">' + text + "</a>");
}
//-->
</script>
</a>
</center><h2><a style="display:none;" href="https://www.codebazan.ir/">&#1705;&#1583;&#1576;&#1575;&#1586;&#1575;&#1606;</a></h2>
<!-- Script Size: 5.78 KB -->

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *