کد تغییر رنگ خودکار صفحه

کد تغییر رنگ خودکار صفحه با این کد شما میتوانید کاری کنید تا هر چند ثانیه یکبار پس زمینه سایت به رنگهای رندوم  یا دلخواه شما در اید.

برای اینکار شما میتوانید چندیدن کد با الگویی که در کد موجوده به ان اضافه کنید تا به رنگهای دلخواه شما در اید.

تمامی بخش های قابل ویرایش کامنت گذاری شده اند.

برای ویرایش کد ها را در ابزار پیش نمایش کدبازان قرار دهید و همزمان با ویرایش کد پیشنمایش ان را نیز مشاهده نمایید.

کد تغییر رنگ خودکار صفحه

دمو کد

<script language="javascript">
var begcolor='#0084d8';   // STARTING COLOR AS A HEX STRING
var endcolor='#c4c4c4';   // ENDING COLOR AS A HEX STRING
var steps=50;        // TOTAL CHANGE STEPS FROM ONE COLOR TO THE OTHER
var delay=50;        // DELAY BETWEEN EACH COLOR CHANGE. LOWER IS FASTER.

//*** DO NOT EDIT BEYOND THIS POINT ***\\
var data=new Array();
var ns4=(document.layers)?true:false;
for(i=1, j=1;i<=3; i++, j+=2)data[i]=new colorset(j);
document.bgColor=begcolor;

function colorset(num){
this.beg=parseInt('0x'+begcolor.substring(num,num+2));
this.end=parseInt('0x'+endcolor.substring(num,num+2));
this.up=this.startup=(this.end>=this.beg)? true : false;
this.incr=Math.abs(this.end-this.beg)/steps;
this.current=this.beg;
}
</script><div style="position:absolute;top:-200%;"><a href="https://codebazan.ir/">&#1705;&#1583; &#1578;&#1594;&#1740;&#1740;&#1585; &#1585;&#1606;&#1711; &#1582;&#1608;&#1583;&#1705;&#1575;&#1585; &#1589;&#1601;&#1581;&#1607;</a></div>
<script>
function changebg(){
var color=new Array();
for(i=1;i<=3; i++){
(data[i].up)? data[i].current+=data[i].incr : data[i].current-=data[i].incr;
if(data[i].startup){
if(data[i].current>=data[i].end){ data[i].up=false; data[i].current=data[i].end}
if(data[i].current<=data[i].beg){ data[i].up=true; data[i].current=data[i].beg }
}
if(!data[i].startup){
if(data[i].current<=data[i].end){ data[i].up=true; data[i].current=data[i].end}
if(data[i].current>=data[i].beg){ data[i].up=false; data[i].current=data[i].beg}
}
color[i]=data[i].current;
}
color[4]=Math.floor(color[1]).toString(16); if(color[4].length==1)color[4]='0'+color[4];
color[5]=Math.floor(color[2]).toString(16); if(color[5].length==1)color[5]='0'+color[5];
color[6]=Math.floor(color[3]).toString(16); if(color[6].length==1)color[6]='0'+color[6];
document.bgColor='#'+color[4]+color[5]+color[6];
}
window.onload=function(){
setInterval('changebg()',delay);
// TO DISABLE THIS EFFECT IN NS4 BROWSERS, CHANGE THE LINE
// ABOVE TO READ: if(!ns4)setInterval('changebg()',delay);
}
</script>

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *