کد حرکت متن به دنبال ماوس

کد حرکت متن به دنبال ماوس شاید در سایتهای مختلف شما متنی یا عکسی را دیده باشید که همراه ماوس حرکت میکنه.

با این کد شما میتوانید متن دلخواه خود را با افکت بسیار زیبا در کنار ماس به حرکت در بیاورید.

این کد را در هد قالب سایت و یا وبلاگ خود قرار داده متن مورد نظر خود را در کد جایگزین کرده 

بعد از جایگزینی و ذخیره میتوانید نحوه نمایش را در سایت خود مشاهده نمایید.

در لاین ۴ بجای **MATN SHOMA** متن مورد نظر خودرا وارد کنید.

کد حرکت متن به دنبال ماوس

 

دمو کد

<h2><a style="display:none;" href="https://www.codebazan.ir/">&#1705;&#1583;&#1576;&#1575;&#1586;&#1575;&#1606;</a></h2><script language="javascript">
// ENTER TEXT BELOW. CAN *NOT* INCLUDE NORMAL HTML CODE.
////////////////////////////////////////////////
var text='**MATN SHOMA**';//////////////////////
////////////////////////////////////////////////
var delay=40;               // SPEED OF TRAIL
var Xoff=0;                // PIXEL COUNT FROM THE LEFT OF THE CURSOR (- VALUES GO TO LEFT)
var Yoff=-30;               // PIXEL COUNT FROM THE TOP OF THE CURSOR (- VALUES GO UP)
var txtw=14;                // AMOUNT OF PIXEL SPACE EACH CHARACTER OCCUPIES
var beghtml='<font color="#00436e"><b>';  // OPTIONAL HTML CODE THAT EFFECTS WHOLE TEXT STRING SUCH AS FONT COLOR, SIZE, ETC.
var endhtml='</b></font>';         // END HTML CODE. MOSTLY USED IF ABOVE SETTING IS USED.

//********** NO NEED TO EDIT BELOW HERE **********\\

ns4 = (navigator.appName.indexOf("Netscape")>=0 && document.layers)? true : false;
ie4 = (document.all && !document.getElementById)? true : false;
ie5 = (document.all && document.getElementById)? true : false;
ns6 = (document.getElementById && navigator.appName.indexOf("Netscape")>=0 )? true: false;
var txtA=new Array();
text=text.split('');
var x1=0;
var y1=-1000;
var t='';

for(i=1;i<=text.length;i++){
t+=(ns4)? '<layer name="txt'+i+'" top="-100" left="0" width="'+txtw+'" height="1">' : '<div id="txt'+i+'" style="position:absolute; top:-100px; left:0px; height:1px; width:'+txtw+'; visibility:visible;">';
t+=beghtml+text[i-1]+endhtml;
t+=(ns4)? '</layer>' : '</div>';
}
document.write(t);

function moveid(id,x,y){
if(ns4)id.moveTo(x,y);
else{
id.style.left=x+'px';
id.style.top=y+'px';
}}

function animate(evt){
x1=Xoff+((ie4||ie5)?event.clientX+document.body.scrollLeft:evt.pageX);
y1=Yoff+((ie4||ie5)?event.clientY+document.body.scrollTop:evt.pageY);
}

function getidleft(id){
if(ns4)return id.left;
else return parseInt(id.style.left);
}

function getidtop(id){
if(ns4)return id.top;
else return parseInt(id.style.top);
}

function getwindowwidth(){
if(ie4||ie5)return document.body.clientWidth+document.body.scrollLeft;
else return window.innerWidth+pageXOffset;
}

function movetxts(){
for(i=text.length;i>1;i=i-1){
if(getidleft(txtA[i-1])+txtw*2>=getwindowwidth()){
moveid(txtA[i-1],0,-1000);
moveid(txtA[i],0,-1000);
}else moveid(txtA[i], getidleft(txtA[i-1])+txtw, getidtop(txtA[i-1]));
}
moveid(txtA[1],x1,y1);
}

window.onload=function(){
for(i=1;i<=text.length;i++)txtA[i]=(ns4)?document.layers['txt'+i]:(ie4)?document.all['txt'+i]:document.getElementById('txt'+i);
if(ns4)document.captureEvents(Event.MOUSEMOVE);
document.onmousemove=animate;
setInterval('movetxts()',delay);
}</script><h2><a style="display:none;" href="https://codebazan.ir/">&#1705;&#1583;&#1576;&#1575;&#1586;&#1575;&#1606;</a></h2>

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *