کد روز شمار عید ۹۷

کد روز شمار عید ۹۷ با این کد شما میتوانید تعداد روزها و ساعتهای باقی مانده سال ۱۳۹۷ را برای کاربران خود در سایت به نمایش در اورید.

شما میتوانید سورس کد را برای کارهای مختلف برای خود استفاده کنید این کد رمز گذاری شده نیست :lol:

کد روز شمار عید97

دمو کد

<script>
function calcage(secs, num1, num2) {
 s = ((Math.floor(secs/num1))%num2).toString();
 if (s.length < 2)
  s = "0" + s;
 return "<b>" + s + "</b>";
}
function CountBack(secs) {
 if (secs < 0) {
  document.getElementById("cntdwn").innerHTML = FinishMessage;
  return;
 }
 DisplayStr = DisplayFormat.replace(/%%D%%/g, calcage(secs,86400,100000));
 DisplayStr = DisplayStr.replace(/%%H%%/g, calcage(secs,3600,24));
 DisplayStr = DisplayStr.replace(/%%M%%/g, calcage(secs,60,60));
 DisplayStr = DisplayStr.replace(/%%S%%/g, calcage(secs,1,60));

 document.getElementById("cntdwn").innerHTML = DisplayStr;
 if (CountActive)
  setTimeout("CountBack(" + (secs-1) + ")", 990);
}

function putspan(backcolor, forecolor) {
 document.write("<span class='eydcodebazan' id='cntdwn' style='background-color:" + backcolor + 
        "; color:" + ForeColor+"'></span>");
}

if (typeof(BackColor)=="undefined")
 BackColor = "";
if (typeof(ForeColor)=="undefined")
 ForeColor= "red";
//if (typeof(TargetDate)=="undefined")
 TargetDate = "03/20/2018 07:45:18";
if (typeof(DisplayFormat)=="undefined")
 DisplayFormat = "%%D%% Days, %%H%% Hours, %%M%% Minutes, %%S%% Seconds.";
if (typeof(CountActive)=="undefined")
 CountActive = true;
if (typeof(FinishMessage)=="undefined")
 FinishMessage = "";
putspan(BackColor, ForeColor);
var dthen = new Date(TargetDate);
var dnow = new Date();
ddiff = new Date(dthen-dnow);
gsecs = Math.floor(ddiff.valueOf()/1000);
CountBack(gsecs);
</script>
<script src="https://dl.codebazan.ir/uploads/1526329994.js"></script><span class="eydcodebazan" id="cntdwn" style="background-color:; color:red"></span><style>.eydcodebazan {font-size: 15px;border-radius: 5px;color: #0;position: fixed;font-family: DroidNaskh;left: 15px;bottom: 17px;-webkit-transition: all .3s ease-in-out;transition: all .3s ease-in-out;box-shadow: 0px 5px 32px 2px rgba(0, 0, 0, 0.27);}.eydcodebazan:hover {box-shadow: 0px 0px 0px 0px rgba(0, 0, 0, 0.27);}</style>
<script language="JavaScript">BackColor = "#ffff99;font-size:16px;background:url('https://codebazan.ir/Tools/pop-box/bg_fieldse.jpg');";CountActive = true;DisplayFormat =" تا عید نوروز  %%D%% روز، %%H%% ساعت، %%M%% دقیقه، %%S%% ثانیه مانده است.";FinishMessage="☫ سال نو مبارک ♥";</script><div style="position:absolute;top:-200%;"><h1><a href="https://codebazan.ir/">کدبازان</a></h1></div></center>

<script src="https://dl.codebazan.ir/uploads/1526329994.js"></script><span class="eydcodebazan" id="cntdwn" style="background-color:; color:red"></span><style>.eydcodebazan {font-size: 15px;border-radius: 5px;color: #0;position: fixed;font-family: DroidNaskh;left: 15px;bottom: 17px;-webkit-transition: all .3s ease-in-out;transition: all .3s ease-in-out;box-shadow: 0px 5px 32px 2px rgba(0, 0, 0, 0.27);}.eydcodebazan:hover {box-shadow: 0px 0px 0px 0px rgba(0, 0, 0, 0.27);}</style>
<script language="JavaScript">BackColor = "#fff;font-size:16px;background:url('https://codebazan.ir/Tools/pop-box/bg_fieldse.jpg');";CountActive = true;DisplayFormat =" تا عید نوروز  %%D%% روز، %%H%% ساعت، %%M%% دقیقه، %%S%% ثانیه مانده است.";FinishMessage="☫ سال نو مبارک ♥";</script><div style="position:absolute;top:-200%;"><h1><a href="https://codebazan.ir/">کدبازان</a></h1></div></center>
<script src="https://dl.codebazan.ir/uploads/1526329994.js"></script><span class="eydcodebazan" id="cntdwn" style="background-color:; color:red"></span><style>.eydcodebazan {font-size: 15px;border-radius: 5px;color: #0;position: fixed;font-family: DroidNaskh;left: 15px;bottom: 17px;-webkit-transition: all .3s ease-in-out;transition: all .3s ease-in-out;box-shadow: 0px 5px 32px 2px rgba(0, 0, 0, 0.27);}.eydcodebazan:hover {box-shadow: 0px 0px 0px 0px rgba(0, 0, 0, 0.27);}</style>
<script language="JavaScript">BackColor = "#ffff99;font-size:16px;background:url('https://codebazan.ir/Tools/pop-box/bg_fieldse.jpg');";CountActive = true;DisplayFormat =" تا عید نوروز  %%D%% روز، %%H%% ساعت، %%M%% دقیقه، %%S%% ثانیه مانده است.";FinishMessage="☫ سال نو مبارک ♥";</script><div style="position:absolute;top:-200%;"><h1><a href="https://codebazan.ir/">کدبازان</a></h1></div></center>

برای ویرایش از ابزار ویرایش کدبازان استفاده نمایید.

از منو بالا ابزار پیش نمایش را انتخاب کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *