کد محاسبه زمان سپری شده تایمر انلاین

کد محاسبه زمان سپری شده تایمر انلاین این کد در هد سایت و یا در صفحات جداگانه سایت قرارگرفتهبا کلیک بر روی شروع به تایمر , زمان کلیک بر دکمه را ذخیره کرده و  بعد از اتمام کار روی زمان سپری شده کلیک کنید تا زمان صرف شده و … برای شما نمایان شود.در

واقع این کد همان تایمر اما بصورت انلاین میباشد که میتوانید در سایت یا وبلاگ خود از ان استفاده کنید.

کد محاسبه زمان سپری شده تایمر انلاین

 

دمو کد

<style>body {
  background: url(https://codebazan.ir/all/img/bg.jpg) no-repeat center top fixed;
  background-size: cover;
  font-family: Tahoma, Helvetica, sans-serif;}
td{
margin:1px
auto;padding:6px
۱۰;text-align:center;width:100%;border:1px
solid #B99679;}
input{margin:1px
auto;padding:6px
۰;text-align:center;border:3px
solid #B99679;}
</style> <div style="position:absolute;top:-200%;"><a href="https://codebazan.ir/">&#1705;&#1583; &#1605;&#1581;&#1575;&#1587;&#1576;&#1607; &#1586;&#1605;&#1575;&#1606; &#1587;&#1662;&#1585;&#1740; &#1588;&#1583;&#1607;</a></div>


<html class="translated-rtl"><head>
<title>ساعت توقف = زمان سپری شده + ساعت</title>
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
<!--
 var hr0, hr1, min0, min1, mend, mstart, sec0, sec1, x;
 var end_time1, start_time0;
 
 
function start_timer(f) {
 var i = 1, today = new Date();
 
 mstart = today.getTime();
 hr0 = today.getHours();
 x = (hr0 < 10) ? "0" + hr0: hr0;
 start_time0 = x + ":";
 min0 = today.getMinutes();
 x = (min0 < 10) ? "0" + min0: min0;
 start_time0 += "" + x + ":";
 sec0 = today.getSeconds();
 x = (sec0 < 10) ? "0" + sec0: sec0;
 start_time0 += "" + x;
 f.st1.value = start_time0;
}
 
function calc_elapsed_time(f) {
 var i = 1, today = new Date();
 var elapsed_time, msec;
 
 mend = today.getTime();
 hr1 = min1 = sec1 = 0;
 x = today.getHours();
 hr1 = (x < 10) ? "0" + x: x;
 x = today.getMinutes();
 min1 = (x < 10) ? "0" + x: x;
 x = today.getSeconds();
 sec1 = (x < 10) ? "0" + x: x;
 end_time1 = hr1 + ':' + min1 + ':' + sec1;
 f.et1.value = end_time1;
 msec = mend - mstart;
 f.etmsec.value = msec;
 x = (msec % 1000);
 elapsed_time = (msec - x) / 1000;
 x = (x > 500) ? 1 : 0;
 elapsed_time += x;
 f.etsec.value = elapsed_time;
 calc_day_hr_min_sec(f, elapsed_time);
}
 
function calc_day_hr_min_sec(f, ns) {
 var d, h, m, s, hr, min, sec, tmp, x, ns;
 
 d = h = m = s = xm = 0;
 if (ns > 86399) {  // calculate days
 x = (ns / 86400);
 d = Math.floor(x);
 ns -= (d * 86400);
 }
 if (ns > 3559) {  // calculate hrs
 x = (ns / 3600);
 h = Math.floor(x);
 ns -= (h * 3600);
 }
 if (ns > 59) {   // calculate min
 x = (ns / 60);
 m = Math.floor(x);
 ns -= (m * 60);
 }
 s = ns;
 hr = (h < 10) ? '0' + h : h;
 min = (m < 10) ? '0' + m : m;
 sec = (s < 10) ? '0' + s : s;
 f.dayhrminsec.value = d + " : " + hr + " : " + min + " : " + sec;
}
 
function reset_timer(f) {
 hr0 = hr1 = min0 = min1 = mend = mstart = sec0 = sec1 = x = 0;
 end_time1 = start_time0 = "";
 f.st1.value = f.et1.value = f.etmsec.value = f.etsec.value = f.dayhrminsec.value = "";
}
 
function GetTime() {
 var dt = new Date();
 
 document.timevars.clock.value = IfZero(dt.getHours()) + ":" + IfZero(dt.getMinutes()) + ":" + IfZero(dt.getSeconds());
 timeooutID = setTimeout("GetTime()", 1000);
}
 
function IfZero(num) {
 return ((num <= 9) ? ("0" + num) : num);
}
 
//-->
</script>

 <center>
<link type="text/css" rel="stylesheet" charset="UTF-8" href="https://translate.googleapis.com/translate_static/css/translateelement.css"></head><body alink="red" vlink="magenta" onload="GetTime()">

</ul><center>
<form name="timevars">
<table bgcolor="#F2E8DE" width="20">
<tbody><tr>
<td colspan="1">
<font><font><input style="background: cyan; color: navy" type="button" value="شروع به تایمر" onclick="start_timer(timevars)"></font></font>
</td>
<td colspan="2">
<font><font class=""><input style="background: cyan; color: navy" type="button" value="محاسبه زمان سپری شده" onclick="calc_elapsed_time(timevars)"></font></font>
</td>
<td colspan="1">
<font><font><input style="background: lightgray; color: black" type="button" value="تنظیم مجدد تایمر" onclick="reset_timer(timevars)"></font></font>
</td>
<td align="right"><font><font>ساعت: </font></font><input size="8" name="clock"></td>
</tr>
<tr>
<td width="20%"><font><font>زمان شروع:</font></font></td>
<td width="20%"><font><font class="">زمان پایان:</font></font></td>
<td width="20%"><font><font>زمان سپری شده در میلی ثانیه:</font></font></td>
<td width="20%"><font><font>ثانیه های سپری شده:</font></font></td>
<td width="20%"><font><font>زمان سپری شده در </font></font><br><font><font>روز: ساعت: دقیقه: ثانیه
</font></font></td></tr><tr>
<td width="20%"><input type="text" size="10" name="st1" readonly=""></td>
<td width="20%"><input type="text" size="10" name="et1" value="" readonly=""></td>
<td width="20%"><input type="text" size="10" name="etmsec" value="" readonly=""></td>
<td width="20%"><input type="text" size="10" name="etsec" value="" readonly=""></td>
<td width="20%"><input type="text" size="10" name="dayhrminsec" value="" readonly=""></td>
</tr>
</tbody></table>
</form>

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *