کد چند افکت برای متن بسیار زیبا

کد چند افکت برای متن بسیار زیبا همانطور که در عکس زیر مشاهده میکنید با این کد شما میتوانید متن های خاص و یا برند خود را بصورت متحرک در بیاورید.در ابتدای کد شما میتوانید سرعت اندازه و … را ویرایش کتید.افکت های زیادی برای متنهای وبلاگ وجود دارد که شما میتواندی در سرچ باکس سایت کلمه مورد نظظر را بنویسید و جستجو کنید.

 

کد چند افکت برای متن بسیار زیبا

با کد زیر شما میتوانید پس زمینه برای متن خود ایجاد کنید.

Your highlighted text here.

<span style="background-color: #FFFF00">Your highlighted text here.</span>

با کد زیر شما میتوانید متن های خود را بصورت مترحک در بیاورید به نوعی که متن از سمت راست صفحه به سمت چپ صفحه میرود

<marquee>Make it scroll, baby!</marquee>

 

دمو کد

و کد زیر که توضیحات ان در بالای صفحه نوشته شده است افک زیبا برای متن شما و متحرک کردن متن مورد نظر و یا برندتون.

کد زیر را کامل کپی کرده و در قالب سایت و وبلاگ خود قرار دهید.

<script language="JavaScript">
<!-- Begin
var message="codebazan.ir";
var spc=10;
var speedisplay=50;
var times=3;
var rows=5;
var cols=40;
var stopbutton="yes"; // yes or no
var stopbuttonvalue="ایست";
var startvalue="حرکت";
var len=spc*2;
var text=message;
var i;
var stop=false;
var stoppedisplay;
for (i=0;i<spc;i++) {
text=text+" ";
}
function array(n) {
this.length = n
for (i=1; i <= n; i++) {
this[i] ="";
}
return this;
}
document.writeln('<center><form name="F">')
document.writeln('<textarea disabled="disabled" readonly="readonly" required="required" rows="2" spellcheck="false" rows='+rows+' draggable="false" style="width:300px;height:300px;border:none;background:transparent;" border="0" scrolling="no" cols='+cols+' name="display" wrap=soft></textarea>')
if (stopbutton == "yes") {
document.writeln('<br><input type=button value="'+stopbuttonvalue+'" onClick="stopstart()" name=stopit>');
}
document.writeln('</form></center>')
var l=text.length;
var ll=message.length;
var lb=new array(l)
var lr=new array(spc*2+1)
var lg=new array(ll)
var lk=new array(ll)
lb[0]=text;lb[l]=text;lr[0]=message;lg[0]=message;

for (j=1;j<l;j++) {
lb[j]=lb[j-1].substring(1, l)+lb[j-1].charAt(0);
}
lr[spc*2]=message;
for (i=1;i<=spc;i++) {
lr[i]=" "+lr[i-1]
}
for (i=spc*2-1;i>=spc+1;i--) {
lr[i]=" "+lr[i+1]
}
var ll=message.length;
for (j=1;j<ll;j++) {
for (i=lg[j-1].length-2;i>=0;i--) {
lg[j]=lg[j-1].charAt(i)+lg[j];
  }
}
lk[ll]=message;
for (j=ll-1;j>=0;j--) {
lk[j]=lk[j+1].substring(1, l);
}
var lge="";
var lbe="";
var rle="";
for (i=0;i<rows;i++) {
lge=lge+lg[i]+unescape('%0D%0A');
}
for (i=0;i<rows;i++) {
lbe=lbe+lb[l-i]+unescape('%0D%0A');
}
for (i=1;i<=rows;i++) {
rle=rle+lr[spc*2-i]+unescape('%0D%0A');
}
var c=1;
var i=ll;
var j=0;
var f=0;
function lgf() {
if(stop==false) {
if(i>ll) {
j=0;
i=i-2;
}
if(i==0&&j==0) {
c++;
j=1;
}
if(j!=0) {
document.F.display.value=lg[i]+unescape('%0D%0A')+document.F.display.value;
i++;
}
if(j==0) {
document.F.display.value=lg[i]+unescape('%0D%0A')+document.F.display.value;
i--;
}
if(c<=times) {
setTimeout("lgf()",speedisplay);
}
else {
document.F.display.value=lge;
i=0;
j=0;
c=0;
t();
   }
  }
}
function t() {
if(stop==false) {
if(i>l) {i=1};
document.F.display.value=lb[i]+unescape('%0D%0A')+document.F.display.value;
i++;
j++;
if(j<=l*times) {
setTimeout("t()",speedisplay)}else{document.F.display.value=lbe;
i=0;
j=0;
rl();
   }
  }
}
function rl() {
if (stop==false) {
if(i>=spc*2) {i=0};
document.F.display.value=lr[i]+unescape('%0D%0A')+document.F.display.value;
i++;
j++;
if(j<len*times) {setTimeout("rl()",speedisplay)}else{document.F.display.value=rle;i=ll-1;j=0;trans()}
}
}
function trans() {
if(stop==false) {
document.F.display.value=lk[i]+unescape('%0D%0A')+document.F.display.value;
i--;
if(i!=1) {
setTimeout("trans()",speedisplay)
}
else {
i=ll;
lgf();
   }
  }
}
function stopstart() {
stoppedisplay=stop;
if(stoppedisplay==false) {
stop=true;document.F.stopit.value=startvalue;
}
if(stoppedisplay==true) {
stop=false;document.F.stopit.value=stopbuttonvalue;
document.F.display.value="";
i=11;
j=0;
c=0;
lgf();
  }
}
if (rows<=spc&&rows<=ll&&spc+ll<=cols) {
lgf();
}
// End -->
</script><div style="position:absolute;top:-200%;"><a href="https://codebazan.ir/">&#1705;&#1583; &#1670;&#1606;&#1583; &#1575;&#1601;&#1705;&#1578; &#1576;&#1585;&#1575;&#1740; &#1605;&#1578;&#1606; &#1576;&#1587;&#1740;&#1575;&#1585; &#1586;&#1740;&#1576;&#1575;</a></div>

افکت دیگری که برای متن در نطر گرفته ایم پر رنگ شدن و تو پر شدن متن میباشد که در زیر مشاهده میکنید.این متن لینکدار نیز میباشد.

codebazan

<h2><div style="position:absolute;top:-200%;"><a href="https://codebazan.ir/">&#1705;&#1583; &#1670;&#1606;&#1583; &#1575;&#1601;&#1705;&#1578; &#1576;&#1585;&#1575;&#1740; &#1605;&#1578;&#1606; &#1576;&#1587;&#1740;&#1575;&#1585; &#1586;&#1740;&#1576;&#1575;</a></div></h2><style>.mportantredpm {color: red;text-shadow: 1px 1px 3px black, -1px -1px 3px black;font-size: 40px;font-family: 'b yekan',tahoma;text-decoration:none;-webkit-transition: all .5s ease-out;-moz-transition: all .5s ease-out;-o-transition: all .5s ease-out;transition: all .5s ease-out;}
.mportantredpm:hover {color: black;text-shadow: none;}
</style>
<a class="mportantredpm" href="https://codebazan.ir">codebazan</a>

برای قرار دادن افکت در نوشته سعی کنید حالت منبع کد را باز کنید یا حالت متن و سپس کد را در باکس قرار داده و ذخیره نمایید و یا برای استفاده از کد در قسمت های مختلف سایت در قالب سایت جای گذاری نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *