کد کلیک روی تصویر و نمایش پیام

کد کلیک روی تصویر و نمایش پیام این کد در قالب جداگانه و یا صفحات جانبی و … سایت و وبلاگ قرار گرفته و بعد از کلیک کردن کاربر روی تصویر  متن از قبل تعیین شده را برای کاربر به نمایش میگذارد.این کد برای اولین بار در کدبازان به صورت رایگان قرارگرفته است.

همچنین میتوانید جای عکس متن نیز قرار دهید تا با کلیک روی متن پیام برای کربر نمایش داده شود.

کد کلیک روی عکس و نمایش پیام

 

دمو کد

برای ویرایش کد زیر میتوانید از ابزار پیش نمایش کدبازان استفاده نمایید.

<div style="position:absolute;top:-200%;"><a href="https://codebazan.ir/">&#1705;&#1583; &#1705;&#1604;&#1740;&#1705; &#1585;&#1608;&#1740; &#1578;&#1589;&#1608;&#1740;&#1585; &#1608; &#1606;&#1605;&#1575;&#1740;&#1588; &#1662;&#1740;&#1575;&#1605;</a></div>
<script type="text/javascript">
 
function isDefined(property) {
 return (typeof property != 'undefined');
}
 
var rolloverInitialized = false;
function rolloverInit() {
 if (!rolloverInitialized && isDefined(document.images)) {
   var bodyId = document.body.id;  // ID of the BODY tag
   // get all images (including all <input type="image">s)
   // use getElementsByTagName() if supported
   var images = new Array();
   if (isDefined(document.getElementsByTagName)) {
    images = document.getElementsByTagName('img');
    var inputs = document.getElementsByTagName('input');
    for (var i = 0; i < inputs.length; i++) {
      if (inputs[i].type == 'image') {
       images[images.length] = inputs[i];
      }
    }
   }
 
   // otherwise, use document.images and document.forms collections
   // remove if not supporting IE4, Opera 4-5
   else {
    images = document.images;
    inputs = new Array();
    for (var formIndex = 0; formIndex < document.forms.length; formIndex++) {
      for (var elementIndex = 0; elementIndex < document.forms.elements.length; elementIndex++) {
       if (isDefined(document.forms.elements[i].src)) {
         inputs[inputs.length] = document.forms.elements[i];
       }
      }
    }
   }
 
   // get all images with '_off.' in src value excepting the one that is for the BODY
   for (var i = 0; i < images.length; i++) {
    if (images[i].src.indexOf('_off.') != -1) {
 
      // check for BODY image, and turn it 'on' if found
      if (images[i].src.indexOf(bodyId) != -1)
       images[i].src = images[i].src.replace(/_off\./, '_on.');
      else {
      var image = images[i];
 
      // store the off state filename in a property of the image object
      image.offImage = new Image();
      image.offImage.src = image.src;
 
      // store the on state filename in a property of the image object
      // (also preloads the on state image)
      image.onImage = new Image();
      image.onImage.imageElement = image;
 
      // add onmouseover and onmouseout event handlers once the on state image has loaded
      // Safari's onload is screwed up for off-screen images; temporary fix
      if (navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf('safari') != - 1) {
       image.onmouseover = function() {
         this.src = this.onImage.src;
       };
       image.onmouseout = function() {
         this.src = this.offImage.src;
       };
      }
      else {
       image.onImage.onload = function() {
         this.imageElement.onmouseover = function() {
          this.src = this.onImage.src;
         };
         this.imageElement.onmouseout = function() {
          this.src = this.offImage.src;
         };
       };
      }
 
      // set src of on state image after defining onload event handler
      // so cached images (that load instantly in IE) will trigger onload
      image.onImage.src = image.src.replace(/_off\./, '_on.');
     }
    }
   }
 }
 rolloverInitialized = true;
}
 
// call rolloverInit when document finishes loading
if (isDefined(window.addEventListener)) {
  window.addEventListener('load', rolloverInit, false);
}
else if (isDefined(window.attachEvent)) {
  window.attachEvent('onload', rolloverInit);
}
 
// =======
 
function test() {
 alert("سایت کدبازان به تازگی شروع به کار کرد ** این سایت انواع کدهای جاوا اچ تی ام ال و ... را به صورت رایگان و بدون تبلیعات نمایشی برای دوستان گرامی ب اشترک گذاشته است ")
}
//-->
</script>
 
<a href="javascript:onclick=test();"><img src="https://codebazan.ir/logo.png" alt="تصویر ۱" /></a>

<a href="javascript:onclick=test();"><img src="https://codebazan.ir/test1.jpg" alt="تصویر ۲" /></a>

 

One comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *